PRIVACY VERKLARING _ GDPR _ VGA

van de feitelijke vereniging WIJ(dames) Antwerpen

WIJ is een feitelijke vereniging.

WIJ organiseert vrijblijvende activiteiten voor iedereen en heeft, buiten de raad van bestuur zelf, geen vaste (of effectieve) leden. WIJ vraagt geen lidgeld.

WIJ hecht heel veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en wenst dat ieders privacy wordt gerespecteerd.

WIJ houdt rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

In deze privacyverklaring wil WIJ alle informatie geven over hoe WIJ omgaat met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle huidige en vroegere bestuursleden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor activiteiten, partners, sponsors en leveranciers.

WIJ verwerkt noch verzamelt expliciet persoonlijke gegevens.

WIJ verzamelt enkel persoonsgegevens die zelf aan ons worden meegedeeld op verschillende wijzen (persoonlijk/telefonisch/e-mail contact).

WIJ verzamelt geen persoonsgegevens via derden.

WIJ gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor WIJ de gegevens heeft verkregen.

WIJ verkrijgt uw persoonlijke gegevens zoals:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Thuisadres
 • Bankrekeningnummer

ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Als bestuurslid;
 • Als deelnemer wanneer ingeschreven wordt voor een WIJ activiteit
 • persoonlijk/telefonisch/via e-mail; in geval van programmawijziging of annulatie);
 • Als vrijwilliger.

WIJ geeft enkel deze gegevens door aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt WIJ gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het verzekeren van haar bestuursleden, deelnemers en vrijwilligers.
 • De aansluiting als vereniging bij de koepelverenigingen Het Roze Huis, Antwerpen en Çavaria.

WIJ heeft met deze partijen de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen en te zorgen dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

WIJ zal de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, zoals bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een onderzoek.

WIJ verkoopt of verhuurt op geen enkel moment uw persoonsgegevens aan derde partijen, noch voor commerciële doeleinden.

WIJ verstrekt ook geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

WIJ houdt uw gegevens niet langer bij dan nodig, en dus enkel voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

WIJ verbindt er zich toe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

Het doel en type persoonsgegevens zijn hierboven beschreven in deze privacyverklaring.

Dit brengt met zich mee dat:

 • WIJ uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • WIJ zonder uw toestemming deze persoonsgegevens niet verwerkt;
 • WIJ passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • WIJ geen persoonsgegevens doorgeeft aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • WIJ op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u hierop wil wijzen en deze respecteert.

WIJ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

WIJ en haar bestuursleden zijn gebonden aan geheimhouding.

WIJ en haar bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, dan vraagt WIJ u hierover direct contact op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

WIJ kan haar privacyverklaring steeds aanpassen.

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft of contact wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Draakplaats 1, 2800 Antwerpen – wijdames@gmail.com

Opgemaakt te Antwerpen, 24 mei 2018 en aangepast op 17 oktober 2022